• تاریخ: فروردین 14, 1395
  • شناسه خبر: 178

لبیک یا سید علی

حرف آقا سخن رفتن نیست سایه اش بر سر امت باقیست حرفش این است که تنها مانده تا بدانیم که غفلت کافیست... *لبیک یا سید علی* ...

حرف آقا سخن رفتن نیست
سایه اش بر سر امت باقیست
حرفش این است که تنها مانده
تا بدانیم که غفلت کافیست…
*لبیک یا سید علی*