از تلخی فیسبوک تا شیرینی اینستاگرام

فیسبوک و اینستاگرام دو نقطه مقابل هم اند. انگار یکی فضا باشد و آن یکی اعماق زمین. یکی سس اکسترا هات باشد و دیگری کله قندِ جشن عروسی. فیسبوکی ها شبیه آن راننده تاکسی های بی اعصابی هستند که طاقت محکم بسته شدن در ماشینشان را ندارند، حوصله دیدن اسکناس درشت را ندارند. غر می زنند، فحش می دهند، دعوا می کنند. فیسبوکی ها دنبال غصه و دردسر می گردند. ...