همچنان حکایت مناره شرقی بقعه شیخ شهاب الدین اهری

اهر- مناره های بقعه شیخ شهاب الدین اهری تا میانه دهه چهل هر دو فیروزه ای بودند. مناره شرقی در ادامه اما آجرهای فیروزه ای رنگ خود را از دست داد. ...