تأثیر تغذیه بر عبادت

در اسلام، انسان، خلیفه الله فی الارض(1)، جانشین خدا و کارگزار او در زمین است. هدف اصلی آفرینش او، عبودیت الهی است(2) تا او را به مرحله کمال انسانی خویش ارتقاء دهد. ...